• Statut

   •  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

    im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego

    w Górze Puławskiej

    ROZDZIAŁ 1

    POSTANOWIENIA OGÓLNE

     

    1. Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej, zwana w dalszej części Statutu „Szkołą” jest szkołą publiczną, która:
     1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
     2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
     3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
     4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;
     5. realizuje ramowy plan nauczania;
     6. realizuje określone odrębnymi przepisami zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu.
      1. W szkole utworzone są oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego.
      2. W oddziałach przedszkolnych realizowane jest roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
    2. Ilekroć w statucie jest mowa o:
     1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawowa im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej,
     2. statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej,
     3. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,
     4. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
     5. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Puławy.

     

    PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

     

    §1.

    1. Szkoła, zgodnie z typologią ustawową, jest ośmioletnią szkołą podstawową.
    2. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej z jednoczesnym dopuszczeniem skrótu Żołnierzy 2  DP 1 Armii Wojska Polskiego. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i w dokumentach może być używany czytelny skrót nazwy: Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy 2 DP 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej.
    3. Siedziba szkoły znajduje się w Górze Puławskiej, przy ul. Ogrodowej 18.
    4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Puławy, reprezentowana przez Wójta Gminy Puławy mająca swoją siedzibę przy ul. Dęblińskiej 4 w Puławach.
    5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.6.  Cykl kształcenia trwa 8 lat. Szkoła realizuje ośmioletni cykl kształcenia w zakresie I etapu edukacyjnego w klasach I-III i II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII na podstawie szkolnego planu nauczania opracowanego zgodnie z ramowym planem nauczania dla szkoły podstawowej.
    6. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Góra Puławska, Kolonia Góra Puławska, Sadłowice, Tomaszów, Klikawa, Jaroszyn.
    7. Szkoła przyjmuje uczniów zamieszkałych w obwodzie z urzędu na podstawie przepisów ustawy.
    8. Szkoła przyjmuje uczniów spoza obwodu na podstawie przepisów ustawy i kryteriów określonych przez organ prowadzący.

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej
   • (+48) 81 8805080
   • 24-100 Góra Puławska ul. Ogrodowa 18 24-100 Góra Puławska Poland
   • 81 8805080
   • wybierz 6
   • wybierz 1
   • wybierz 2
   • wybierz 4
   • wybierz 3
   • wybierz 5
   • 40 8736 0006 2002 0040 0028 0001.
  • Logowanie