• Statut

   • Szkoły Podstawowej im. Żołnieczy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego
    w Górze Puławskiej

    Rozdział 1

    Nazwa szkoły i informacje ogólne o szkole

    § 1. [Typ, nazwa szkoły i siedziba szkoły]

    1. Szkoła Podstawowa Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej, zwana dalej szkołą, jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci
     i młodzieży.

    2. Siedziba szkoły mieści się w Górze Puławskiej, przy ul. Ogrodowej nr 18, 24-100 Puławy.

     

    § 2. [Organ prowadzący szkołę]

    1.Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Puławy. 

    2. Siedziba organu prowadzącego znajduje się w Puławach, ul. Dęblińskiej 4, 24-100 w Puławach.

     

    § 3. [Organ sprawujący nadzór] Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.

     

    § 4. [Inne informacje o szkole]

    1. Szkoła zapewnia kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym kształcenie specjalne i profilaktykę społeczną uczniom podlegającym obowiązkowi szkolnemu w rejonie, wyznaczonym przez uchwałę organu prowadzącego.
    2. Dla uczniów zamieszkałych w obwodzie ustalonym uchwałą, o której mowa w ust.1, szkoła pełni funkcję szkoły obwodowej.
    3. Do szkoły przyjmowane są dzieci z obwodu, a w miarę wolnych miejsc również dzieci mieszkające poza jej obwodem, także niebędące obywatelami polskimi, w tym dzieci i młodzież obywatele Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły w drodze rekrutacji określają odrębne przepisy prawa.
    4. Przyjęć na wolne miejsca w ciągu roku szkolnego dokonuje dyrektor po analizie sytuacji w zespołach klasowych.
    5. W ramach realizacji obowiązku szkolnego szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania poprzez realizację programów zajęć edukacyjnych uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego.
    6. Cykl kształcenia w szkole wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach edukacyjnych. 
     1. I etap edukacyjny, obejmujący oddziały klas I-III – edukacja wczesnoszkolna;
     2. II etap edukacyjny, obejmujący oddziały klas IV-VIII.
    7. W szkole działają: biblioteka, świetlica i jadalnia szkolna.
    8. Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu organu prowadzącego.
    9. Szkoła na podstawie odrębnych przepisów prowadzi rachunek dochodów własnych.
    10. Obsługę administracyjno-finansową szkoły prowadzi Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Gminie Puławy.
    11. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej oraz elektronicznej i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.
    12. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez uczniów i osoby dorosłe. Wyjątek stanowią takie sytuacje jak nagranie widowiska, przedstawienia szkolnego, lekcji czy lekcji otwartej. Zgodę wydaje nauczyciel – organizator przedsięwzięcia po uzyskaniu zgód rodziców na wykorzystanie wizerunku ich dzieci.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej
   • (+48) 81 8805080
   • 24-100 Góra Puławska ul. Ogrodowa 18 24-100 Góra Puławska Poland
   • 81 8805080
   • wybierz 6
   • wybierz 1
   • wybierz 2
   • wybierz 4
   • wybierz 3
   • wybierz 5
   • 40 8736 0006 2002 0040 0028 0001.
  • Logowanie