• Zarządzenie nr 33/2020/2021

    Dyrektora Szkoły Podstawowej

    im. Żołnierzy2 DP 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej

    z dnia 31 sierpnia 2021r.

    w sprawie wprowadzenia procedur organizacji pracy i zajęć  w Szkole Podstawowej im Żołnierzy 2 DP 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej w czasie  stanu epidemii w związku
    z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

    na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 910)

    zarządzam, co następuje:

    § 1.

    1. Wprowadza się  procedury organizacji pracy i zajęć  w Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej w czasie  stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

    Załącznik nr 1 - Procedura organizacji stacjonarnej pracy Szkoły Podstawowej w Górze Puławskiej obowiązująca od 01 września 2021 r. w czasie zagrożenia epidemicznego.

    Załącznik nr 2 - Procedura organizacji zadań szkoły Podstawowej w Górze Puławskiej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 obowiązująca w przypadku przejścia szkoły na pracę zdalną.

    2. Procedury określają sposób i tryb realizacji zadań szkoły w czasie pracy w reżimie sanitarnym oraz w czasie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na aktualną sytuacje epidemiologiczną.

    3. Zasady określone w procedurach obowiązują wszystkich pracowników szkoły.

    § 2.

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

    Dyrektor Szkoły

     Hanna Padewska

    Zalacznik_nr_1.pdf

    Zalacznik_nr_2.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej
   • (+48) 81 8805080
   • 24-100 Góra Puławska
    ul. Ogrodowa 18
    24-100 Góra Puławska
    Poland
   • 81 8805080
   • wybierz 6
   • wybierz 1
   • wybierz 2
   • wybierz 4
   • wybierz 3
   • wybierz 5
   • 40 8736 0006 2002 0040 0028 0001.
  • Logowanie