• Regulamin świetlicy szkolnej

    w Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej

     

     

    Postanowienia ogólne

    1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły.
    2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego przez wychowawców świetlicy.
    3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.

    regulamin_swietlicy.pdf