• Deklaracja dostępności


   Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

   o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

   Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://spgorapulawska.edupage.org/

   strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej

   Data publikacji strony internetowej: 2020-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-14

   Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
   • Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
   • Zwiększając odstępy w tekście następuje utrata treści,
   • Treści spod kursora nie spełniają trzech głównych wymagań

    

   Oświadczenie sporządzono dnia 2020-11-25. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego

    

   Skróty klawiaturowe

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Niemiec sp_gp7@wp.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 8805080Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

    

   Dostępność architektoniczna

   1. W budynku znajdują się trzy wejścia. Dwa wejścia posiadają schody. Jedno wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak ochrony bezpośredniej i systemu kontroli wejść na kartę.
   2. Korytarze i schody komunikacyjne będące drogami ewakuacyjnymi są dostosowane do zaleceń Państwowej Straży Pożarnej, posiadają odpowiednie wymiary. Schody posiadają spoczniki.
   3. Placówka jest wyposażona w platformę dla osób niepełnosprawnych
    z przyciskiem powiadomienia o wezwaniu pomocy. Brak pętli indukcyjnych dla osób z niedosłuchem.
   4. Na parkingu są wyznaczone 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, oznaczone niebieskim kolorem, symbolem wózka inwalidzkiego oraz słupkiem informacyjnym.
   5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane
   6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
   7. Budynek jest wyposażony w toaletę, prysznic oraz szatnię dostosowane dla osób niepełnosprawnych

    

   Aplikacje mobilne

   Brak aplikacji mobilnych.

    

   Informacje dodatkowe

   Oświadczenie w sprawie dostępności zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 25.03.2022r.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej
   • (+48) 81 8805080
   • 24-100 Góra Puławska ul. Ogrodowa 18 24-100 Góra Puławska Poland
   • 81 8805080
   • wybierz 6
   • wybierz 1
   • wybierz 2
   • wybierz 4
   • wybierz 3
   • wybierz 5
   • 40 8736 0006 2002 0040 0028 0001.
  • Logowanie